Motto

Po nás potopa?  Nikoliv!  Po nás alespoň ne hůř než před námi...   


Vybrané články NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů

Článek 3
Cíle

Ekologická produkce sleduje tyto obecné cíle:

a) zavádí udržitelný systém řízení zemědělství, který:
i) respektuje přírodní systémy a cykly a zachovává a zlepšuje zdraví půdy, vody, rostlin a živočichů a rovnováhu mezi nimi,
ii) přispívá k vysoké úrovni biologické rozmanitosti,
iii) odpovědným způsobem využívá energii a přírodní zdroje, jako je voda, půda, organická hmota a vzduch,
iv) dodržuje přísné normy pro dobré životní podmínky zvířat a zejména uspokojuje jejich druhově specifické etologické potřeby;

b) zaměřuje se na získávání produktů vysoké jakosti;

c) zaměřuje se na získávání celé řady potravin a jiných zemědělských produktů, které odpovídají spotřebitelské poptávce po zboží vyprodukovaném za použití postupů, jež nepoškozují životní prostředí, zdraví lidí, zdraví rostlin nebo zdraví a dobré životní podmínky zvířat.

Článek 4
Obecné zásady

Ekologická produkce se řídí těmito zásadami:

a) vhodné plánování a řízení biologických postupů založených na ekologických systémech využívajících vlastní přírodní zdroje způsoby, které:
i) využívají živé organismy a mechanické způsoby produkce,
ii) provozují pěstování plodin a živočišnou produkci vázané na půdu nebo akvakulturu, která jsou v souladu se zásadou udržitelného využívání rybolovných zdrojů,
iii) vylučují používání Geneticky modifikované organismy (GMO) a produktů získaných z GMO či získaných za použití GMO s výjimkou veterinárních léčivých přípravků,
iv) jsou založeny na posouzení rizik, a případně na použití bezpečnostních a preventivních opatření;

b) omezení využívání vnějších vstupů. Pokud je využití vnějších vstupů nutné nebo pokud neexistují vhodné řídící postupy nebo způsoby podle písmene a), omezí se na:
i) vstupy z ekologické produkce,
ii) přírodní látky nebo látky z nich odvozené,
iii) minerální hnojiva s nízkou rozpustností;

c) použití syntetických chemických látek je přísně omezené na výjimečné případy, v nichž:
i) neexistují vhodné postupy řízení a
ii) vnější vstupy uvedené v písmenu b) nejsou na trhu dostupné nebo
iii) použití vnějších vstupů uvedených v písmenu b) přispívá k nepřijatelným dopadům na životní prostředí;

d) v případě potřeby a v rámci tohoto nařízení úprava pravidel ekologické produkce s ohledem na hygienickou situaci, regionální rozdíly v podnebných a místních podmínkách, stupeň rozvoje a zvláštní chovatelské postupy.

Článek 5
Zvláštní zásady vztahující se na zemědělskou produkci

Kromě obecných zásad uvedených v článku 4 se ekologické zemědělství řídí těmito zvláštními zásadami:

a) zachovávání a zlepšování živé složky půdy a přirozené úrodnosti půdy, stability půdy a její biologické rozmanitosti, předcházení zhutnění a erozi půdy, jakož i boj proti nim a vyživování rostlin zejména prostřednictvím půdního ekosystému;
b) minimalizace využívání neobnovitelných zdrojů a vstupů nepocházejících z vlastního hospodářství;
c) recyklace odpadů a vedlejších produktů rostlinného a živočišného původu jako vstupů do rostlinné a živočišné produkce;
d) zohlednění místní nebo regionální ekologické rovnováhy při rozhodování o produkci;
e) péče o zdraví zvířat založená na podpoře přirozené imunologické obrany zvířete, jakož výběr vhodných plemen a chovatelských postupů;
f) péče o zdraví rostlin založená na preventivních opatřeních, jako je výběr vhodných druhů a odrůd odolných vůči škůdcům a chorobám, vhodné střídání plodin, mechanické a fyzikální způsoby a ochrana přirozených nepřátel škůdců;
g) provozování živočišné produkce, která je vázána na půdu a přizpůsobení se danému místu;
h) dodržování vysoké úrovně dobrých životních podmínek zvířat s ohledem na jejich zvláštní potřeby;
i) získávání produktů ekologické živočišné produkce ze zvířat, která byla od narození nebo vylíhnutí po celý svůj život chována v ekologických zemědělských podnicích;
j) výběr plemena s ohledem na schopnost zvířat přizpůsobit se místním podmínkám, na jejich vitalitu a jejich odolnost vůči nákazám nebo zdravotním problémům;
k) krmení hospodářských zvířat ekologickým krmivem složeným ze zemědělských složek získaných z ekologického zemědělství a z přírodních nezemědělských látek;
l) uplatňování chovatelských postupů, které zlepšují imunitní systém a posilují přirozenou obranyschopnost vůči nákazám, zejména zajištění pravidelného pohybu a přístupu na otevřená prostranství a případně na pastviny;
m) vyřazení chovu uměle vzniklých polyploidních živočichů;
n) v případě akvakulturní produkce zachování biologické rozmanitosti přírodních vodních ekosystémů, stále zdravého vodního prostředí a kvality okolních vodních a suchozemských ekosystémů;
o) krmení vodních živočichů krmivem z udržitelného rybolovu ve smyslu článku 3 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky, nebo ekologickým krmivem složeným ze zemědělských složek získaných z ekologického zemědělství a z přírodních nezemědělských látek.

Článek 7
Zvláštní zásady vztahující se na zpracování ekologického krmiva

Kromě obecných zásad uvedených v článku 4 se výroba zpracovaného ekologického krmiva řídí těmito zvláštními zásadami:

a) ekologické krmivo se získává z ekologických krmných surovin s výjimkou případů, kdy krmná surovina není v ekologické podobě na trhu dostupná;
b) použití doplňkových látek v krmivech a činidel je omezeno tak, že k němu dochází v minimálním rozsahu a jen v případě nevyhnutelné potřeby technologického nebo zootechnického rázu nebo důvodů zvláštních nutričních požadavků;
c) nepoužívají se látky nebo zpracovatelské metody, které by mohly uvádět spotřebitele v omyl, pokud jde o pravou povahu produktu;
d) krmivo je pečlivě zpracováváno, pokud možno za použití biologických, mechanických a fyzikálních postupů.

Článek 11
Obecná pravidla zemědělské produkce

Celý zemědělský podnik je řízen v souladu s požadavky vztahujícími se na ekologickou produkci.

V souladu se zvláštními podmínkami, jež se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2, však může být zemědělský podnik rozdělen do zřetelně oddělených jednotek či prostorů akvakulturní produkce, které nejsou všechny řízeny podle pravidel ekologické produkce. Pokud jde o zvířata, jsou vyžadovány různé druhy. Pokud jde o akvakulturu, může se jednat o stejné druhy, jsou-li prostory produkce odpovídajícím způsobem odděleny. Pokud jde o rostliny, vyžadují se různé odrůdy, které lze snadno rozlišit.

Nejsou-li v souladu s druhým pododstavcem využívány k ekologické produkci všechny jednotky zemědělského podniku, udržuje hospodářský subjekt pozemky, zvířata a produkty využívané pro ekologickou produkci nebo z ní získané odděleně od ostatních pozemků, zvířat a produktů využívaných v jednotkách pro konvenční produkci nebo z ní získaných, a vede odpovídající záznamy dokazující toto oddělení.

Článek 12
Pravidla rostlinné produkce

1. Kromě obecných pravidel zemědělské produkce stanovených v článku 11 se na ekologickou rostlinnou produkci vztahují následující pravidla:

a) ekologická rostlinná produkce využívá způsoby obdělávání a pěstitelské postupy, které zachovávají nebo zvyšují obsah organických látek v půdě, zvyšují stabilitu půdy a její biologickou rozmanitost a předcházejí zhutnění a erozi půdy;
b) úrodnost a biologická aktivita půdy se udržuje a zvyšuje víceletým střídáním plodin, včetně luštěnin a jiných plodin využívaných jako zelené hnojivo a používáním chlévské mrvy či organických materiálů, pokud možno kompostovaných, z ekologického zemědělství;
c) je povoleno používání biodynamických přípravků;
d) kromě toho se hnojiva a pomocné půdní látky mohou používat jen za předpokladu, že byly schváleny pro použití v ekologické produkci podle článku 16;
e) nepoužívají se minerální dusíkatá hnojiva;
f) veškeré používané způsoby rostlinné produkce brání přispívání ke znečištění životního prostředí nebo jej snižují na minimum;
g) prevence škod způsobených škůdci, chorobami a plevely je založena především na ochraně přirozenými nepřáteli, volbě druhů a odrůd, na střídání plodin, pěstitelských postupech a termálních procesech;
h) v případě zjištěného ohrožení plodiny se přípravky na ochranu rostlin mohou použít jen za předpokladu, že byly schváleny pro použití v ekologické produkci podle článku 16;
i) pro produkci jiných produktů než osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu lze používat pouze ekologicky vypěstované osivo a rozmnožovací materiál. Za tímto účelem musí být matečná rostlina v případě osiva a rodičovská rostlina v případě vegetativního rozmnožovacího materiálu pěstována v souladu s pravidly stanovenými v tomto nařízení po dobu minimálně jedné generace, nebo v případě trvalých plodin po dvě vegetační období;
j) produkty pro účely čistění a dezinfekce se v rostlinné produkci použijí jen za předpokladu, že byly schváleny pro použití v ekologické produkci podle článku 16.

2. Sběr volně rostoucích rostlin a jejich částí, rostoucích přirozeně v přírodních oblastech, lesích a zemědělských oblastech, je pokládán za způsob ekologické produkce, pokud:

a) tyto oblasti nebyly v průběhu nejméně tří let před sběrem ošetřeny jinými produkty než produkty schválenými pro použití v ekologické produkci podle článku 16;
b) sběr nemá vliv na stabilitu přírodního stanoviště nebo na zachování druhů v oblasti sběru.

3. Opatření nezbytná k provedení pravidel produkce uvedených v tomto článku se přijímají postupem podle čl. 37 odst. 2.

Článek 14
Pravidla živočišné produkce

1. Kromě obecných pravidel zemědělské produkce stanovených v článku 11 se na živočišnou produkci vztahují tato pravidla:

a) pokud jde o původ zvířat:
i) ekologicky chovaná hospodářská zvířata se rodí a jsou odchována v ekologických zemědělských podnicích,
ii) pro účely plemenitby lze za zvláštních podmínek dovážet do zemědělského podniku zvířata, která nepocházejí z ekologického chovu. Tato zvířata a jejich produkty mohou být považovány za ekologické po dodržení období přechodu podle čl. 17 odst. 1 písm. c),
iii) zvířata, která se v zemědělském podniku nacházela na počátku období přechodu, a jejich produkty mohou být považovány za ekologické po dodržení období přechodu uvedeného v čl. 17 odst. 1 písm. c);
b) pokud jde o chovatelské postupy a podmínky ustájení:
i) osoby chovající zvířata mají nezbytné základní znalosti a schopnosti s ohledem na zdravotní potřeby a životní podmínky zvířat,
ii) chovatelské postupy, včetně intenzity chovu a podmínek ustájení zaručují splnění vývojových, fyziologických a etologických potřeb zvířat,
iii) hospodářská zvířata mají stálý přístup na otevřená prostranství, nejlépe na pastviny, kdykoli to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí, nejsou-li na základě právních předpisů Společenství uložena omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat,
iv) počet hospodářských zvířat je omezen, aby se minimalizovala nadměrná pastva, udusání půdy, eroze nebo znečištění způsobené zvířaty nebo roznášením jejich hnoje,
v) ekologicky chovaná hospodářská zvířata jsou chována odděleně od ostatních hospodářských zvířat. Spásání běžných pozemků ekologicky chovanými zvířaty a spásání ekologicky udržovaných pozemků zvířaty mimo ekologický chov je však za určitých omezujících podmínek povoleno,
vi) vazné ustájení nebo izolování hospodářských zvířat je zakázáno, pokud se nejedná o jednotlivá zvířata a o omezenou dobu a pokud to není na místě se zřetelem na bezpečnost, životní podmínky zvířat nebo veterinární důvody,
vii) doba trvání přepravy hospodářských zvířat je co nejkratší,
viii) jakékoli utrpení, včetně mrzačení, musí být udržováno na co nejnižší úrovni, a to během celého života zvířete, včetně samotné porážky,
ix) včelíny jsou umístěny v oblastech, které zajišťují zdroje nektaru a pylu tvořené převážně ekologicky pěstovanými plodinami nebo případně přirozenou vegetací nebo lesy či plodinami, jež nejsou ekologicky udržovány, ale jsou ošetřovány pouze metodami s nízkým dopadem na životní prostředí. Včelíny musí být dostatečně vzdáleny od zdrojů, které by mohly způsobit kontaminaci produktů včelařství nebo špatný zdravotní stav včel,
x) úly a materiály používané ve včelařství jsou vyrobeny převážně z přírodních materiálů,
xi) usmrcení včel v plástech je jako metoda spojená se sklizní včelařských produktů zakázáno;
c) pokud jde o plemenitbu:
i) při rozmnožování se používají přirozené metody. Je však povoleno umělé oplodnění,
ii) rozmnožování nesmí být navozeno za použití hormonů nebo podobných látek, nejsou-li tyto hormony nebo látky součástí veterinárního léčebného ošetření v případě konkrétního zvířete,
iii) nepoužívají se jiné druhy umělého rozmnožování, jako jsou klonování a přenos embryí,
iv) vybírají se vhodná plemena. Volba vhodného plemene přispívá k předcházení jakéhokoli utrpení a k vyloučení potřeby zvířata mrzačit;
d) pokud jde o krmivo:
i) krmivo pro hospodářská zvířata se získává v prvé řadě ze zemědělského podniku, kde jsou zvířata držena, nebo z jiných ekologických zemědělských podniků ve stejném regionu,
ii) hospodářská zvířata jsou krmena ekologickým krmivem, které splňuje požadavky na výživu zvířete v různých stadiích jeho vývoje. Část přídělu může obsahovat krmivo ze zemědělských podniků, které přecházejí na ekologické zemědělství,
iii) hospodářská zvířata s výjimkou včel mají stálý přístup na pastvu nebo k objemnému krmivu,
iv) jiné než ekologické krmné suroviny rostlinného původu, krmné suroviny živočišného a minerálního původu, doplňkové látky v krmivech, určité produkty používané ve výživě zvířat a činidla se používají pouze v případě, že byly schváleny pro použití v ekologické produkci podle článku 16,
v) nepoužívají se růstové stimulátory ani syntetické aminokyseliny,
vi) kojená mláďata savců jsou krmena přírodním, nejlépe mateřským mlékem;
e) pokud jde o prevenci nákaz a veterinární péči:
i) prevence nákaz je založena na výběru plemena a linie, chovatelských postupech, vysoce kvalitním krmivu a tělesném pohybu, odpovídající intenzitě chovu a přiměřeném a vhodném ustájení, udržovaném v hygienických podmínkách,
ii) nákaza se řeší okamžitou léčbou, aby se zabránilo utrpení zvířat; je-li to nutné, mohou se za přísných podmínek použít syntetická chemická alopatická veterinární léčiva včetně antibiotik, pokud je použití fytoterapeutických, homeopatických a jiných přípravků nevhodné. Stanoví se zejména omezení týkající se průběhu léčby a doby ošetřování,
iii) použití imunologických veterinárních léčiv je povoleno,
iv) povoluje se ošetření týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat stanovené na základě právních předpisů Společenství;
f) pokud jde o čistění a dezinfekci, použijí se produkty pro účely čistění a dezinfekce budov a zařízení pro živočišnou výrobu pouze v případě, že byly schváleny pro použití v ekologické produkci podle článku 16.

2. Opatření a podmínky nezbytné k provedení pravidel produkce uvedených v tomto článku se přijímají postupem podle čl. 37 odst. 2.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007R0834:20130701:CS:HTML

Ekolife - družstvo Orlické Záhoří, Orlické Záhoří č.p. 8, PSČ 51764, IČO 46505857, Spisová značka: Dr 158 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové